19. Квиз Музичке омладине

Антоњин Дворжак

др Драгана Стојановић-Новичић

Књига садржи преглед Дворжаковог животног и стваралачког пута, занимљивости и говоре о композитору. У овој публикацији садржана је и сажета историја Чеха унутар српске музичке културе, у периоду између 19. и почетка 20. века, осврт на српске музичаре у Чешкој, као и рецепција Дворжака у Србији у наведеном периоду.



Подаци о књизи:

CIP – Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

78.071.1(437.1):929 Дворжак А.

Стојановић-Новичић, Драгана, Антоњин Дворжак: XIX Квиз Музичке омладине, Београд, Музичка омладина Србије, 2004.

ISBN 86-903859-1-6

А) Дворжак, Антоњин (1841 – 1904)

COBISS.SR-ID 115371020