18. Квиз Музичке омладине

Ђузепе Верди

Драгана Стојановић-Новичић

Књига представља квалитетан приручник о животу и раду славног композитора. У овој публикацији садржан је избор из рецепције Вердијевог стваралаштва, као и занимљивости из његовог живота. Као додатак, дати су текстуални одломци, као и сижеи из Вердијевих опера на српском језику.

Подаци о књизи:

CIP – Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

929:78.071.1 Верди Ђ.

Стојановић-Новичић, Драгана, Ђузепе Верди, Београд, Музичка омладина Србије, 2002

                                

ISBN 86-903859-0-8

а) Верди, Ђузепе (1813 – 1901)

COBISS-ID 102518796