21. Квиз Музичке омладине

Клод Дебиси и његово доба

Од "Змаја из Алке" до "Заљубљеног фауна"

др Тијана Поповић Млађеновић

Историјски преглед времена у којем је живео и стварао композитор Клод Дебиси, као и осврт на његова стваралачка достигнућа у оквирима различитих уметничких контекста – симболистичка поезија, симболистичко позориште, импресионистичко сликарство, појава импресионизма у музици.

Подаци о књизи:

CIP – Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

78.071.1:929 Дебиси К.

7.036(44)

Млађеновић Поповић, Тијана, Клод Дебиси и његово доба: од "Змаја из Алке" до "Заљубљеног фауна", Београд, Музичка омладина Србије, 2008.

ISBN: 978-86-903859-4-2

а) Дебиси, Клод (1862 – 1918)

COBISS.SR-ID 149745164