20. Квиз Музичке омладине

Стеван Мокрањац и српски музички романтизам

др Татјана Марковић

Књига представља приручник о политичком, социјалном и културном (музичком) животу Срба до 1914. године. У овој публкацији садржан је детаљан преглед живота, делатности и стваралаштва српског композитора Стевана Мокрањца.

Подаци о књизи:

CIP Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

78.071.1:929 Мокрањац Стојановић, С.

  1. (497.11) "18"

Марковић, Татјана, Стеван Мокрањац и српски музички романтизам: 20. квиз Музичке омладине, Београд, Музичка омладина Србије, 2006.

ISBN 86-903859-3-2

А) Мокрањац Стојановић, Стеван (1856 – 1914) б) Музика – Србија – 19 в

COBISS.SR-ID 130734604