Студеничке беседе

Одабрана предавања са Летњих духовних академија

Снежана Николајевић

Књига настала на искуствима Музичке омладине Србије током организације хорских недеља, на темељима српске културе духовности и православља. Драж одабраних предавања проистиче из њихове изузетне стручности, као и лаке комуникативности. Као прилог овом зборнику додато је ДВД издање са снимцима Радио телевизије Србије, које сведочи о јединственом прожимању световне и духовне сфере.

Подаци о књизи:

CIP – Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

271.2-535(082)

783.25(082)

271.2(082)

Николајевић, Снежана, Студеничке беседе: одабрана предавања са Летњих духовних академија, Београд, Музичка омладина Србије, 2011.

ISBN 978-86-903859-5-9

а) Црквена музика, византијска – Зборници

б) Црквено певање Зборници

в) Православље Зборници

COBIS.SR-ID 185094156