World Music: корак ка савременој настави музике 1

Приручник за програм сталног стручног усавршавања наставника музике

Растко Јаковљевић

Приручник који прати програм World Music: корак ка савременој настави музике, омогућује свеобухватни начин схватања музичке културе, као и улоге музике у различитим традицијама света, наглашавајући оне карактеристике музике, које представљају спону у разумевању културе, при чему се установљава својеврсни интеркултурални дијалог.

Подаци о књизи:

CIP – Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

373.3:78.031.4

Јаковљевић, Растко, World Music: корак ка савременој настави музике 1 / Приручник за програм сталног стручног усавршавања наставника музике, Београд, Музичка омладина Београда, 2013.

ISBN 978-86-916645-1-0

а) Светска музика – Настава – Методика – Приручници

COBISS.SR-ID 198008588