World Music: корак ка савременој настави музике 2

Приручник за програм сталног стручног усавршавања наставника музике

Јаковљевић Растко

Други део приручника који прати програм World Music: корак ка савременој настави музике. Омогућује свеобухватни начин схватања музичке културе и улоге музике у различитим традицијама света, наглашавајући оне карактеристике музике, које представљају спону у разумевању културе, при чему се установљава својеврсни интеркултурални дијалог.

Подаци о књизи:

CIP – Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

371.3::78.031.4

Јаковљевић, Растко, World Music: корак ка савременој настави музике 2 / приручник за програм сталног и стручног усавршавања наставника музике, Београд, Музичка омладина Београда, 2013.

ISBN 978-86-916645-0-3

а) Светска музика – Настава – Методика – Приручници

COBISS. SR-ID 198009356