22. Квиз Музичке омладине

World Music у Србији: традиције, порекло, развој

мр Растко Јаковљевић

World Music је музика коју можемо различито именовати, упознавати или доживљавати, али коју засигурно сви слушамо. Ова публикација представља етномузиколошки приручник о World Music-у у Србији, са општим одредницама појавe и значењa појма world music – шта јесте и може бити world music.

Подаци о књизи:

CIP – Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

78.031.4(497.11)

Јаковљевић, Растко, World Music у Србији: традиције, порекло, равој, Београд, Музичка омладина Србије, 2011.

ISBN 978-86-903859-6-6

а) Светска музика – Србија

COBISS.SR-ID 186539532