ПРОЈЕКАТ ''WORLD MUSIC''

 

Програмом се развијају компетенције: инструменталне, интерперсоналне и системске (знања страних језика, комуникација и вербалне способности, примена знања у пракси, електронска писменост и практична употреба), теоријска и практична знања, умећа и вештине, креативност, комуникативност и емоционални развој.

Курс се састоји из два кластера. Сваки кластер траје три дана и намењен је појединачним циљним групама полазника:

I КЛАСТЕР Обука полазника курса за унапређење курикулума и рада на предмету музичка култура за основни и средњи ниво општег образовања

II КЛАСТЕР Обука полазника курса за унапређење курикулума и рада на предметима у оквиру нижег и средњег музичког образовања.

Програм се реализује у индивидуалном раду са групом полазника, сегментиран у три фазе рада сваког појединачног кластера, односно дана:

1. дан
Уводни преглед задатака и циљева програма обуке
Преглед наставних модула утврђених у приручнику
Преглед елемената рада и индикованих могућности у примене у настави

2. дан
Преглед и анализа комплементарности модула са наставним планом и програмом
Обрада тематике која се обухвата модулима (домени традиционалне културе и музике)
Обрада тематике која се обухвата модулима (домени популарне културе и музике)

3. дан
Практични рад са наставним модулима
Након сваке фазе рада предвиђено је време за додатна појашњења и дискусије.

Циљеви
Oпшти циљеви програма су:
Развијање иновативних едукативних садржаја и динамичних форми наставе музичке културе.
Подстицање наставног кадра на иновативне приступе и самоиницијативност у наставном процесу.
Успостављање нових знања из области музичке културе и повезивање са савременим музичким и културним обрасцима.
Осавремењивање наставе музичке културе на основном и средњем нивоу образовања.
Пружање додатних знања и могућих примена у настави етномузикологије у средњим музичким школама.
Успостављање боље спреге између наставног садржаја и савременог окружења.
Употреба технологије и савремених метода учења у наставном процесу.
Упознавање са различитим културама света кроз музику.
Развијање сензибилитета према мултикултуралности и толеранцији.
Промоције културног дијалога и заједничких сазнања о културама и историјама народа Европе и света.
Наглашавање културалне различитости и развој нових форми културалне експресије.
Развијање одређених знања и способности ученика из домена традиционалне народне музике и њене примене у популарним музичким праксама.
Подстицање веће ефикасности и мотивације за рад и учење.
Развијање непосредне комуникације између наставника и уметника.
БИОГРАФИЈЕ ПРЕДАВАЧА
др РАСТКО ЈАКОВЉЕВИЋ - етномузиколог
Растко Јаковљевић дипломирао је на Катедри за етномузикологију ФМУ у Београду (2007). Током последипломских студија у Великој Британији сарађивао је са бројним еминентним стручњацима. Његова докторска дисертација Маргиналност и културни идентитети: Лоцирање гајдашке музике у Србији (2012) представља допринос истраживању инструменталне музичке традиције Србије у контесту друштвених промена.

Истраживања музике усмерио је на проблеме традиционалне музике Балкана, антропологије и теорија културе, естетике, популарне музике и примењене етномузикологије.

У оквиру самосталних теренских истраживања истраживао је традиционалну музику појединих региона Србије (Банат, централна, источна и југоисточна Србија). Сарадник је на бројним пројектима из области културе и науке.

Објављивао је у научним и стручним часописима, зборницима радова, као и у штампи. Одржао је низ стручних предавања, а бавио се и педагошким радом на нивоима основног средњег и високог образовања.

Члан је међународног удружења етномузиколога (ICTM), Краљевске музичке асоцијације Велике Британије (RMA), Британског форума за етномузикологију (BFE), Друштва за етномузикологију (SEM) и Српског етномузиколошког друштва (СЕД).

ТАТЈАНА ВОЈНОВ - музиколог
Татјана Војнов дипломирала је на катедри за музикологију Факултета музичке уметности у Београду, под менторством професора Властимира Перичића са темом Елементи музичке драматургије у опери „Покондирена тиква“ Миховила Логара. У току студирања активно учествовала у раду Музичке омладине у вођењу програма за младе. После завршетка студијa радила je као хонорарни сарадник на Радио Београду и краће време на Телевизији Београд, а затим као педагог у музичкој школи „Станковић“ у којој и данас ради. Секретар је редакције интернационалног часописа Музички талас и уредник нотних издања у ИП Клио. Председник је издавачке комисије у Удружењу музичких и балетских педагога Србије. Два пута је учествовала у оквиру манифестације Дани европске баштине, као аутор пројекта Европске оквири српске музичке прошлости. Била је у три наврата члан комисије за музичку и музичко-сценску делатност при Министарству за просвјету и културу Републике Српске, као и два пута члан комисије при Министарству културе и информисања Републике Србије.

Програм подржава

TEMPUS – http://www.tempus.ac.rs/
EACEA – http://eacea.ec.europa.eu
InMusWB – http://inmuswb.net/
Уз помоћ партнера

ФМУ – http://www.fmu.bg.ac.rs/
ZUOV – http://www.zuov.gov.rs